7-10-2556 10-50-533
 
  
   
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ
วิสัยทัศน์
"องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน"
 
พันธกิจ
1. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศตามหลักมาตรฐานสากล
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 


 
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562

    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::