7-10-2556 10-50-533
 
 พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
ร้องเรียนได้ที่


>> ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานอัยการสูงสุด
<<


http://www.cmiss.ago.go.th สำนักงานคณะกรรมการอัยการ


หรือ>> สายด่วนประชาสัมพันธ์ - สายด่วนร้องเรียน <<


http://www.pr.ago.go.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
 
  ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::