7-10-2556 10-50-533
 

 
  
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ
 
 

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
   
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
   
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
   
  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
   

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  พระราชกฤษฏีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538)

ระเบียบ

  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555
   
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2553
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยคณะอนุกรรมการอัยการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ การจ่ายเงินสมนาคุณและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองของอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554
   
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2554
   
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553)
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553)
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553)
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553)
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 18 (3) พ.ศ.2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 18(3))
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ.2554
   
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ.2554
   
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2553
   
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
   
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553)
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553)

ประกาศ

  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554
   
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการแพทย์ในการตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ พ.ศ.2553
   
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก สมัครทดสอบความรู้และสมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2553
   
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง ให้มีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแต่ละศาล และกำหนดเขตพื้นที่ พ.ศ.2553
   
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง วิธีการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 18(3) พ.ศ.2554
   

อื่นๆ

  ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554
    (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
   
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
    (อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายองค์กรอัยการ)
 
::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::