กดปุ่ม ctrl พร้อมกับ ปุ่ม F เพื่อค้นหา
 
            ห้องผู้บริหาร
 
สำนักงานอัยการสูงสุด หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ห้องอัยการสูงสุด(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์) อาคารหลักเมือง ชั้น2
 
สำนักงานอัยการสูงสุด หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ห้องรองอัยการสูงสุด(นายอนุชาติ คงมาลัย) อาคารหลักเมืองชั้น 3
 
สำนักงานอัยการสูงสุด หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ห้องรองอัยการสูงสุด(นายถาวร พานิชพันธ์) อาคารหลักเมืองชั้น 2
 
สำนักงานอัยการสูงสุด หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ห้องรองอัยการสูงสุด(นายสีมา วรรณโกวิท) อาคารหลักเมือง ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ห้องรองอัยการสูงสุด(นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล)
 
ห้องรองอัยการสูงสุด (ร้อยโท มนัส อุบลทิพย์) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 4 ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
สำนักงานอัยการสูงสุด หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ห้องรองอัยการสูงสุด(นายอรรถพล ใหญ่สว่าง) อาคารหลักเมือง ชั้น 4
 
            ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ชั้น 2 ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ(นายไพสิทธิ์ กนกเวชยันต์)
 
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ(นายวันชัย สร้องทอง)
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนพระราม4 ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ(นายภราดร ศรีศุภรางค์กุล)
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนพระราม4 ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ(นายตระกูล วินิจนัยภาค)
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนพระราม4 ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ(นายสัตยา อรุณธารี)
 
ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ (นายสุเวช จิตมหาวงศ์) อาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ชั้นที่ 4 ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 8 ห้องผู้ตรวจราชกาลอัยการ(นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์)
 
ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ (นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 4 ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ (นายนพดล วิลาวรรณ) อาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ (นายมนัส สุขสวัสดิ์) อาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ชั้นที่ 4 ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ (นายสุเมธ ชัยช่วงโชค) อาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ชั้นที่ 4 ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
            ห้องคณะที่ปรึกษาอสส.
 
ห้องคณะที่ปรึกษาอสส. สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 2ถนนหน้าหับเผยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
            สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 10
 
             สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 2 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานอำนวยการ
 
สำนักงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 1 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอำนวยการ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 1 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอำนวยการ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 2
 
สำนักงานอำนวยการ กองกลาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 1 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอำนวยการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ งานคลังพัสดุ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอำนวยการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 1 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอำนวยการ กองคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 2 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการสูงสุด หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 2 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 
สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 34 ถนนศรีอยุธยา อาคารธนาคารทหารไทย ชั้น 3 - 4 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3
 
             สำนักงานคดีแพ่ง
 
สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 7
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 5 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 7
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 6 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 7
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 7 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 8
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 7
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายดคีแพ่ง 9 (มีนบุรี) สำนักงานคดีแพ่ง ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 
             สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
 
สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด (พระโขนง)
 
             สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
 
สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 2 (ตลิ่งชัน)
 
             สำนักงานคดีภาษีอากร
 
สำนักงานคดีภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 4 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
             สำนักงานคดียาเสพติด
 
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 ( พระโขนง) สำนักงานอัยการจังหวัดพระโขนง ชั้น 2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 (ธนบุรี )สำนักงานคดียาเสพติด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
 
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 3 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 4 (ศูนย์คุ้มครองเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5 (มีนบุรี)
 
             สำนักงานคดีแรงงาน
 
สำนักงานคดีแรงงาน
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 2
 
             สำนักงานคดีล้มละลาย
 
สำนักงานคดีล้มละลาย
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2
 
             สำนักงานคดีศาลแขวง
 
สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (รัชดา) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 2 (รัชดา) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต)
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ชั้น 2 ห้องผู้ตรวจราชการอัยการ(นายไพสิทธิ์ กนกเวชยันต์)
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5 (รัชดา)
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน)
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 7 (ธนบุรี) สำนักงานคดีศาลแขวง อาคารธนบุรี ชั้น 1 จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานคดีศาลสูง
 
สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 10
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 10
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1( มีนบุรี )
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 สำนักงานคดีศาลสูง อาคารหลักเมือง ชั้น 2 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 สำนักงานคดีศาลสูง อาคารธนบุรี ชั้น 1 จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัยพยากร อาคารธนบุรี ชั้น 2 จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานคดีอาญา
 
สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสูด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 6 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน สำนักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 10
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 11 ( มีนบุรี 1) สำนักงานคดีอาญา ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เ ขตมีนบุรี
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 12 ( มีนบุรี 2) สำนักงานคดีอาญา ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 
             สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
 
สำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี ชั้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี ชั้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี ชั้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี ชั้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 4 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี ชั้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 5 ( ตลิ่งชัน) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี อาคารไตรประสิทธิ์ 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 ( ตลิ่งชัน) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี อาคารไตรประสิทธิ์ 3
 
             สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
 
สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ อาคารกรุงเทพใต้ ชั้นที่ 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 2 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ อาคารกรุงเทพใต้ ชั้นที่ 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ อาคารกรุงเทพใต้ ชั้นที่ 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ อาคารกรุงเทพใต้ ชั้นที่ 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 5 (พระโขนง)
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 6 (พระโขนง)
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 (พระโขนง)
 
             สำนักงานคดีพิเศษ
 
สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานคดีพิเศษ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 2 สำนักงานคดีพิเศษ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานคดีพิเศษ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 8
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานคดีพิเศษ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 5 สำนักงานคดีพิเศษ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 8
 
             สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
 
สำนักงานคดีอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 5
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 2 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 3 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 4 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง
 
             สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย 1 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น2
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 1
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารธนบุรี ชั้น 1 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 2
 
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ( มีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 
             สำนักงานต่างประเทศ
 
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 9
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 สำนักงานต่างประเทศ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 9
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 2 สำนักงานต่างประเทศ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 9
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3 สำนักงานต่างประเทศ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 9
 
             สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย
 
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารกรุงเทพใต้
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 7
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 6
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 6
 
             สำนักงานวิชาการ
 
สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล สำนักงานวิชาการ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 3
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 8
 
ศูนย์วิทยการ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักงานวิชาการ อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
 
             สำนักงานคดีปกครอง
 
สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 สำนักงานคดีปกครอง อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 2 สำนักงานคดีปกครอง อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 3 สำนักงานคดีปกครอง อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 4 สำนักงานคดีปกครอง อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5 สำนักงานคดีปกครอง อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 6 สำนักงานคดีปกครอง อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4
 
             สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
 
สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนเจริญกรุง 72/ 1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1 สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 2 สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ถนนเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
 
             สำนักงานตรวจสอบภายใน
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 4 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
 
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
             สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
 
             สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด
 
สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 4 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 1 สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 4 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 2 สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 4 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 3 สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 4 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1 สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 5 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 2 สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้น 5 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
             สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารหลักเมือง ชั้น 3 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารหลักเมือง ชั้น 1 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารหลักเมือง ชั้น 3 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารหลักเมือง ชั้น 3 หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
             สหกรณ์ออมทรัพย์
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดา