7-10-2556 10-50-533
 
  
   
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  เว็บไซต์สำหรับสนับสนุนกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  สำนักงานคดีปกครอง
  สำนักงานคดีล้มละลาย
  สำนักงานคดีค้ามนุษย์
  สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ
  สำนักงานต่างประเทศ

  ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน

  สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
  สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
  สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

  ศูนย์บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

  สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน

  สำนักงานวิชาการ

  สถาบันกฎหมายอาญา
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ (KM)
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ

  สำนักงานการสอบสวน

  สำนักงานการสอบสวน 4

  สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
 
 
   
อาคารรัชดาภิเษก

  สถาบันพัฒนาข้าราชฝ่ายอัยการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต
  สำนักงานคดีพิเศษ
  สำนักงานคดีภาษีอากร
  สำนักงานคดียาเสพติด
  สำนักงานคดีศาลสูง
  สำนักงานคดีศาลแขวง
  สำนักงานคดีอาญา

  สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
  สำนักงานคดีแพ่ง
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 4
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1
  ห้องสมุด สำนักงานอัยการสูงสุด
   
   
อาคารหลักเมือง

  สำนักงานการบังคับคดี
  สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด
  สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
   
   
สำนักงานอื่นๆ

  สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
  สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
  สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
  สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
  สำนักงานคดีแรงงาน
  สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
  สำนักการคลัง
  สำนักบริหารกลาง
  สำนักบริหารงานวินัยและระบบคุณธรรม
  สำนักบริหารงานสนับสนุนงานอัยการสูงสุด
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  สำนักบริหารทรัพย์สิน
  สำนักสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
   

 


    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::