7-10-2556 10-50-533
 
 
 
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการในระดับองค์กรถึงรายบุคคล (KPI)
   

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (User Manual for Administrator)

   
คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสำนักงาน/กอง (User Manual for Division Administrator)
   
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้บริหาร (User Manual for Executive)
   
คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (User Manual for Operator)
   
คู่มือการใช้งานสำหรับระบบประเมินผลการปฎิบัติราชการด้านพฤติกรรม สำหรับผู้ดูแลระบบ (Competency)
   
คู่มือการใช้งานสำหรับระบบประเมินผลการปฎิบัติราชการด้านพฤติกรรม สำหรับข้าราชการอัยการ (Competency)
   
คู่มือการใช้งานสำหรับระบบประเมินผลการปฎิบัติราชการด้านพฤติกรรม สำหรับข้าราชการธุรการ (Competency)
 
* เอกสารทั้งหมด เป็นไฟล์ PDFให้ใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดอ่านไฟล์
   
   
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::