7-10-2556 10-50-533
   2016-09-15 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

  2016-08-30 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 1

  2016-07-25 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ 294 ชุด

  2016-05-19 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2016-05-19 : ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2016-05-19 : ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2016-04-01 : ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานรองอัยการสูงสุด และห้องทำงานสำนักงานคดีเยาวชและครอบครัว ชั้น 2 อาคารหลักเมือง

  2016-03-31 : ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี (ปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 5) และปรับปรุงสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี (หลังใหม่)

  2016-03-31 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8 อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2016-03-31 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงอาหาร อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2016-03-30 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารหลักเมือง

  2016-03-28 : ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี (ปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 5) และปรับปรุงสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี (หลังใหม่)

  2016-03-25 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

  2016-03-25 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ

  2016-03-25 : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องจัดเลี้ยง สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2016-03-24 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 100 ปีอัยการ

  2016-03-24 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) 294 เครื่อง

  2016-03-22 : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยา เพือใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว (สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา)

  2016-03-22 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยา เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว (สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา)

  2016-03-14 : ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

  2016-03-09 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง)

  2016-03-08 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่)

  2016-03-08 : ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก

  2016-03-03 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์)

  2016-03-03 : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์)

  2016-02-19 : ประกาศรายขื่อผู้สนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

  2016-02-19 : ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30หน้า/นาที) จำนวน 50 เครื่อง

  2016-02-05 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง และผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง)

  2016-02-04 : ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัดประตูบ้านพักข้าราชการอัยการของสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)

  2016-02-02 : รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 50 เครื่อง
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::