7-10-2556 10-50-533
   2014-04-18 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชี (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว)

  2014-04-03 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนิติกร(สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่)

  2014-03-27 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่)

  2014-03-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2014-03-04 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

  2014-02-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี)

  2014-02-19 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2014-02-10 : รับสมัครรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี)

  2014-02-10 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, คนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ)

  2014-02-07 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::