7-10-2556 10-50-533
   2015-11-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี)

  2015-11-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี)

  2015-11-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี)

  2015-11-04 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2015-11-02 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2015-10-30 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการภาค 2)

  2015-10-22 : รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

  2015-10-19 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการภาค 4)

  2015-10-19 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการภาค 4)

  2015-10-16 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดภาค 2)

  2015-10-12 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี)

  2015-09-30 : รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี)

  2015-09-18 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2015-08-14 : ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการจังหวัดตราด)

  2015-07-21 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการจังหวัดตราด)

  2015-07-15 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์)

  2015-07-07 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม)

  2015-06-22 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการภาค 9)

  2015-06-11 : รับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักการภารโรง (สำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี)

  2015-05-27 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก)

  2015-05-20 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก)

  2015-04-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่)

  2015-04-17 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์

  2015-04-17 : ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก)

  2015-04-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก)

  2015-03-24 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 1)

  2015-03-17 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 1)

  2015-02-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามลายู (สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส)

  2015-02-13 : ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร ครั้งที่ 2

  2015-02-13 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2015-01-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::