7-10-2556 10-50-533
   2016-05-23 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี)

  2016-05-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด)

  2016-05-13 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่)

  2016-05-11 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดตราด)

  2016-05-10 : ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-05-04 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดตราด)

  2016-04-27 : รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-04-26 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี)

  2016-04-25 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-04-25 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดนาน)

  2016-04-25 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-04-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี)

  2016-04-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี)

  2016-04-18 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-03-31 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการภาค 1)

  2016-02-29 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี)

  2016-02-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง)

  2016-01-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี)

  2016-01-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว)

  2016-01-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::