7-10-2556 10-50-533
   2016-04-27 : รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-04-26 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี)

  2016-04-25 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-04-25 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดนาน)

  2016-04-25 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-04-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี)

  2016-04-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี)

  2016-04-18 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-03-31 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการภาค 1)

  2016-02-29 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี)

  2016-02-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง)

  2016-01-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี)

  2016-01-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว)

  2016-01-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-01-19 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง)

  2016-01-19 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี)

  2016-01-15 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-01-07 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง(สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-01-06 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  2016-01-04 : รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::