7-10-2556 10-50-533
   2016-02-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง)

  2016-01-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี)

  2016-01-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว)

  2016-01-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-01-19 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง)

  2016-01-19 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี)

  2016-01-15 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-01-07 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง(สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-01-06 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  2016-01-04 : รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

  2015-12-30 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแนห่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1)

  2015-12-29 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี)

  2015-12-25 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่)

  2015-12-18 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวันเวลา สถานที่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่)

  2015-12-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี)

  2015-12-15 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2015-12-15 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1)

  2015-12-14 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคำสวน (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง)

  2015-12-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักบัญชี (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี)

  2015-12-09 : (อัพเดตใหม่ 14/12/2558 เวลา 16.30 น.) - รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::