7-10-2556 10-50-533
   2017-02-24 : การขอบัตร Serenade ของผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ราชการ อส. กับบริษัท AIS

  2017-02-01 : ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำถามถามบ่อย (FAQ) – การเลือกเดือนบนปฏิทิน และการเลือกชื่อสำนักงานเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ”

  2017-01-24 : กรอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

  2017-01-18 : แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลบนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใหม่)

  2017-01-11 : การเลือกปีที่ต้องการบันทึกข้อมูลหนังสือรับ-หนังสือส่ง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  2017-01-06 : เปลี่ยนรูปแบบการเลือกชื่อสำนักงานบนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  2016-11-02 : การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน รอบ 12 เดือน (ต.ค.58 - ก.ย.59)

  2016-10-05 : รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทำการบำรุงรักษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  2016-10-04 : กำหนดการปิดระบบรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 4)

  2016-09-30 : การปรับปรุงการทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1

  2016-09-27 : กำหนดการปิดระบบรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 4)

  2016-09-14 : ระบบรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 4)

  2016-09-12 : แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

  2016-09-06 : การแก้ไขข้อมูลเลขลำดับที่ทั่วไป และวันเดือนปี เวลาที่รับ/ส่งหนังสือ บนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AGO_eSaraban)

  2016-09-01 : แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  2016-08-31 : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  2016-08-22 : ตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุล (ผู้มีรายชื่อตามแนบท้าย)

  2016-08-01 : การสำรวจและรายงานจำนวนเลขรับสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

  2016-07-29 : ขอให้ทุกสำนักงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบจัดสรรครุภัณฑ์ e-Survey ให้ปัจจุบัน

  2016-07-28 : ระบบแสดงผลขั้นเงินเดือนธุรการรายบุคคล

  2016-07-26 : การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ต.ค.58 - มี.ค.59

  2016-07-07 : มาตรฐาน 5ส e-Computer (5ส e-Plus)

  2016-07-06 : การปริ๊นต์รายงานสถิติประจำเดือนจากสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ

  2016-06-23 : ระบบรายงานคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.2559

  2016-06-22 : การปรับเวลาการประมวลผลข้อมูลในสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกรายงานสถิติคดีต่างๆ

  2016-06-21 : การเปิดสัญญาณใช้งานซิมใหม่ สิทธิ 500 บาท

  2016-06-14 : การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ สิทธิ 500 บาท

  2016-06-01 : สำรวจจำนวนเลขรับสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

  2016-05-04 : การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (4 พ.ค. 59 เวลา 10.55 น.)

  2016-04-26 : การเปิดใช้งานซิม (SIM) โทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ใช้งานที่เป็น "สิทธิใหม่" *** เฉพาะภาค 2- ภาค 9 เท่านั้น ***

  2016-04-18 : กรอบการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  2016-04-18 : การปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI และ Competency)

  2016-04-08 : ด่วนที่สุด การส่งมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพาะส่วนกลาง) - ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย. 59 เวลา 09.42 น.

  2016-04-04 : แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงานอัยการสูงสุด

  2016-04-04 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมีนาคม 2559

  2016-03-25 : การขอ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต ในอาคารส่วนกลาง อาคารสำนักงานอัยการภาค 5 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ และอาคารสำนักงานคดีเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

  2016-03-18 : ขอให้ยืนยันข้อมูลรายชื่อผู้รับการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่

  2016-02-11 : การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพฯ 4-5 ก.พ. 2559

  2016-01-27 : ขอความร่วมมือจัดเตรียมสาย LAN เพื่อใช้เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ (Government Information Network : GIN)

  2016-01-25 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2016-01-25 : การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล หรือข้อมูลหน่วยงานที่ส่งสำนวนในสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2016-01-25 : เปลี่ยนแปลงช่องทางการเข้าใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2016-01-13 : ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

  2016-01-12 : แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมสำหรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  2016-01-11 : การอบรมการจัดทำเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)

  2016-01-06 : การกรอกข้อมูลสำนวนคดีค้ามนุษย์เข้าระบบรายงานสำนวนคดีค้ามนุษย์

  2016-01-06 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2016-01-04 : การบันทึกข้อมูลระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-12-01 : ตารางแผนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักงานอัยการสูงสุด (ส่วนภูมิภาค)

  2015-12-01 : ตารางแผนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอัยการสูงสุด (ส่วนกลาง)

  2015-11-26 : ปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-11-13 : การใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (AGO Free Wi-Fi By CAT) - ฉบับแก้ไข (16 พ.ย.58)

  2015-10-22 : แจ้งปิดการใช้งานระบบเครือข่ายสำนักงานอัยการสูงสุด

  2015-10-20 : แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ2 (รอบ 12 เดือน)

  2015-10-20 : การขอรับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในระบบ E-survey

  2015-10-15 : การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)

  2015-10-15 : รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะทำการบำรุงรักษา

  2015-10-12 : การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล หรือข้อมูลหน่วยงานที่ส่งสำนวน ในสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-10-07 : การเข้าถึง Social Media ทุกชนิด ในวันพฤหัสบดีที่ 8 และวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

  2015-10-06 : แบบทดสอบหลังเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการฝ่ายอัยการฯ

  2015-10-05 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนกันยายน 2558

  2015-09-14 : ผลการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน 1 ต.ค.2557 – 31 มีนาคม 2558 (สำหรับข้าราชการธุรการ)

  2015-09-09 : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเครือข่าย

  2015-09-09 : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

  2015-09-07 : การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำนักงาน

  2015-09-07 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนสิงหาคม 2558

  2015-08-19 : ปิดการใช้งานระบบงาน และระบบเครือข่ายสำนักงานอัยการสูงสุด

  2015-08-14 : ระบบรายงานการดำเนินกิจกรรม 5ส และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.2558 ประจำไตรมาสที่ 4

  2015-08-11 : การเข้าใช้งานระบบจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-survey)

  2015-08-11 : การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระบบจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-survey)

  2015-08-03 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

  2015-07-23 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงสำนวนคดี ส.2 ก)

  2015-07-10 : แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  2015-07-06 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-07-06 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2558

  2015-06-30 : ไฟล์วิดีโอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. (เครือข่ายภายใน)

  2015-06-24 : แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความต้องการของข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในการพัฒนาบุคคล (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม)

  2015-06-16 : คู่มือระบบรายงานการดำเนินกิจกรรม 5ส และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ

  2015-06-16 : ระบบรายงานการดำเนินกิจกรรม 5ส และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ.2558

  2015-06-02 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

  2015-05-06 : ปรับปรุง(Update) ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในระบบ E-survey

  2015-04-30 : การสำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนเมษายน 2558 (เปิดระบบ 1 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น.)

  2015-04-30 : แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอัยการสูงสุด (เปิดระบบ 1 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น.)

  2015-04-27 : ข้อพึงระวังในการทำสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-04-17 : การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

  2015-04-20 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งาน(ฉบับปรับปรุง)

  2015-04-02 : สำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-03-31 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-03-20 : วิดีโอติวความรู้สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (2)

  2015-03-18 : ปิดระบบเครือข่ายสำนักงานอัยการสูงสุด

  2015-03-16 : การปรับเปลี่ยน URL ในการเข้าใช้งานโปรแกรมสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-03-16 : รับสมัครบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการฯ (รับเพิ่มเติม)

  2015-03-12 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสำนักงานคดีในส่วนกลาง

  2015-03-11 : การเข้าดูวิดีโอติวความรู้สําหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  2015-02-20 : การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอัยการสูงสุด และระบบจัดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ(Mail Go Thai)

  2015-02-19 : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ

  2015-02-13 : แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  2015-02-11 : การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (CAT WiFi)

  2015-02-11 : สำรวจข้อมูลจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-01-23 : แจ้งกำหนดการรับคอมพิวเตอร์ Notebook ประจำตัวข้าราชการอัยการ

  2015-01-22 : กำหนดการ และข้อปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์

  2015-01-22 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-01-21 : ข้าราชการอัยการ และสำนักงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558 ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ (ระยะที่ 2-3)

  2015-01-15 : กำหนดการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ติดตั้งระหว่างวันที่ 13-31 ม.ค. 58)

  2015-01-13 : ปิดปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2015-01-13 : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558

  2015-01-13 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2015-01-09 : ข้อปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (update 09/01/58 16.15 น.)

  2015-01-06 : แจ้งกำหนดการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

  2014-12-30 : การบันทึกข้อมูลสำนวนคดีค้างเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2)

  2014-12-25 : การบันทึกข้อมูลสำนวนคดีค้างเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานอัยการสูงสุด

  2014-12-12 : การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

  2014-12-01 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-12-01 : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโครงการจ้างบำรุงรักษาฯ

  2014-11-28 : ตารางแผนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

  2014-11-18 : การปรับปรุงการจัดวางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

  2014-10-27 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-10-02 : 3G บน iPad

  2014-10-01 : การเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ประจำสำนักงาน

  2014-09-30 : การสำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-09-17 : บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  2014-09-12 : ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดการรายงาน ส.1 ของแต่ละสำนักงานคดี

  2014-08-29 : ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ไตรมาสที่ 4

  2014-08-14 : ผลการตรวจมาตรฐานการออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำนักงานต่างๆ

  2014-08-08 : ชี้แจงสาเหตุการขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2014-08-08 : ขอให้แจ้งปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่อัพเดท

  2014-08-05 : ข้อควรปฏิบัติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าใช้ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-07-31 : ขอให้ส่งข้อมูลระบบ E-Servey เพื่อพิจารณาจัดสรรคอมพิวเตอร์

  2014-07-17 : แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

  2014-07-15 : การเปิดระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุด

  2014-07-10 : ระบบสมุดโทรศัพท์บุคลากรอัยการ (e-Phonebook)

  2014-07-10 : การปิดระบบงานเพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุด

  2014-07-02 : การสำรวจจำนวนสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-07-02 : การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม)

  2014-07-02 : การตรวจมาตรฐานการออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำนักงานต่างๆ

  2014-06-27 : การตรวจเว็บไซต์สำนักงานในส่วนกลาง ภาค 2 ภาค 5 และ ภาค 6 ให้เป็นไป ตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนด

  2014-06-27 : ประกาศเลื่อนกำหนดวันเปิด “ระบบสมุดโทรศัพท์บุคลากรอัยการ (e-PhoneBook)” ครั้งที่ 2

  2014-06-12 : การนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์ระบบปิด (ไฟล์ offline excel) งานคดีอาญา

  2014-06-12 : การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  2014-06-11 : วิดีโอความรู้ภาค ก สำหรับบุคลากรจ้างเหมาบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด

  2014-06-09 : ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2014-06-06 : การเปิดเว็บไซต์สคช.จังหวัด

  2014-06-05 : แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  2014-06-04 : สำรวจข้อมูลสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ เลขรับในสมุด (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557)

  2014-06-02 : คู่มือการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานคดีเยาวชนและครอบครัว

  2014-05-19 : รายงานผลการวิจัยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  2014-05-07 : แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับโทรศัพท์เคลื่อนที่

  2014-04-21 : การให้บริการโอนย้ายข้อมูล และแนะนำการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

  2014-04-21 : การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่

  2014-04-18 : เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

  2014-04-18 : การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ (รายชื่อ)

  2014-04-18 : การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ (ประกาศ, หลักฐานที่ต้องใช้, หนังสือมอบอำนาจ)

  2014-04-04 : กำหนดการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับสำนักงานในภาค 3 และภาค 4

  2014-04-01 : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับจัดสรร Tablet (iPad Air) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ (ประจำตัว)

  2014-03-27 : การถ่ายทอดสดพิธีเปิด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

  2014-03-27 : แจ้งปิดการใช้งาน Social Network ผ่านระบบเครือข่ายสำนักงานอัยการสูงสุด (ข่าวจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  2014-03-13 : แจ้งรายชื่อเข้าพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและสร้างเว็บไซต์" รุ่นที่ 6

  2014-03-04 : แจ้งรายชื่อเข้าพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและสร้างเว็บไซต์" รุ่นที่ 5

  2014-03-04 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีฯ เรื่อง ให้บุคลากรผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-03-04 : คู่มือประกอบการอบรมระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ส่วนงานคดีอาญา

  2014-03-04 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ให้บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงในระบบจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(e-survey)

  2014-02-27 : แจ้งรายชื่อเข้าพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและสร้างเว็บไซต์" รุ่นที่ 4

  2014-02-24 : แจ้งรายชื่อเข้าพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและสร้างเว็บไซต์" รุ่นที่ 3

  2014-02-17 : แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  2014-02-17 : แจ้งรายชื่อเข้าพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและสร้างเว็บไซต์" รุ่นที่ 2

  2014-02-04 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 10 ก.พ.-19 มี.ค.57

  2014-02-03 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2014-01-24 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดสรร Tablet(เพิ่มเติม) จำนวน 165 เครื่อง

  2014-01-16 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางด้าน IT

  2014-01-15 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การอัพเกรดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์ (ฉบับที่ 2)

  2014-01-15 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การบันทึกข้อมูลสำนวนคดี เข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-01-15 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง บริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบงานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

  2014-01-07 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การอัพเกรดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์

  2014-01-06 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แผนการเข้าบำรุงรักษา(Preventive Maintenance : PM)

  2014-01-06 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สำรวจข้อมูลสารบบคดี

  2014-01-03 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การตั้งค่าโทรศัพท์ Samsung เป็น 3G

  2013-12-27 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แจ้ง Package การใช้งาน Internet 3G สำหรับ iPad 4

  2013-12-24 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การฝึกอบรมด้าน IT ปี 2557

  2013-12-23 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

  2013-12-20 : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบ 2G เป็นระบบ 3G (เพิ่มเติม)

  2013-12-20 : การติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน AIS BizChat

  2013-12-18 : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบ 2G เป็นระบบ 3G

  2013-12-16 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การติดตั้ง ICT Free Wi-Fi ในพื้นที่สำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-12-16 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ICT Free WiFi @สำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-12-13 : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G

  2013-12-09 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการพัฒนา Application สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง และ Apple iPad4 ของสำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-12-04 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดรับสัญญาณ Internet AIS 3G ของ Apple iPad4

  2013-12-03 : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง ขอเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ สำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากซิมการ์ด ระบบ 2G เป็น 3G

  2013-11-27 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส(Tablet)

  2013-11-27 : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง การเปลี่ยนซิมการ์ด ระบบ 2G เป็น 3G

  2013-11-26 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การติดตั้งอินเตอร์เน็ต TOT Free Wi-Fi สำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-11-13 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้บริการ Internet ของ Apple iPad4

  2013-11-13 : แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

  2013-11-13 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-11-08 : **อัพเดตเมื่อ 16.11 น. 8 พ.ย.56 - ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แผนผังห้องส่งคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Notebook) และรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส(Tablet) ระหว่างวันที่ 11–14 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2013-11-01 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส (Tablet)

  2013-11-01 : แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสำนักงานอัยการสูงสุด การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี พ.ศ.2557-2558

  2013-10-31 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส (Tablet)

  2013-10-22 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การปรับปรุงโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(KPI)

  2013-10-11 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การถือครองเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) สำหรับข้าราชการอัยการ

  2013-09-20 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(สรอ.) ปิดปรับปรุงระบบคลาวด์ภาครัฐ(Government Cloud Service)

  2013-08-27 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ติดตามผลการติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และ Notebook ยี่ห้อ Dell

  2013-08-27 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-08-26 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสำรองข้อมูล

  2013-08-19 : ไฟล์วิดีโอโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาองค์กร "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 901/s3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2013-08-06 : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม "การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอัยการ"

  2013-07-25 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556

  2013-07-17 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ระบบเครือข่ายสำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-07-08 : ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม โดยพระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร(หลวงพ่ออลงกต) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2013-07-08 : รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice Response to Corruption ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. ถึงวันที่ 13 พ.ย. 56 ณ JICA Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

  2013-07-05 : ระบบพิสูจน์ตัวตน(User Authentication) เฉพาะอาคารถนนรัชดาภิเษก

  2013-07-02 : การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Entry Test หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2557

  2013-06-27 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการติดตั้งจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณ (Outlet) เพิ่มเติม และการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ภายในอาคารที่ทำการของสำนักงานอัยการสูงสุดทุกอาคาร

  2013-06-25 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แจ้งปิดระบบเครือข่ายภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2013-06-24 : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในงานให้บริการ บำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-06-20 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-06-19 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีฯ เรื่อง แผนการเข้าบำรุงรักษา(Preventive Maintenance : PM)

  2013-06-13 : แจ้งเวียนการจัดเก็บตัวชี้วัด และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กและเยาวชน ของพนักงานอัยการทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

  2013-06-10 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ต(Internet) สำนักงานอัยการสูงสุด

  2013-06-10 : รับสมัครข้าราชการอัยการ ชั้น 3-4 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 34 (ภายในวันที่ 14 มิ.ย.56)

  2013-06-03 : ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ ของทุกสำนักงาน(ฉบับที่ 2)

  2013-05-31 : รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน"

  2013-05-15 : ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม "การประเมินผลการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยแนวทางการประสานงานคดียาเสพติด พ.ศ.2553"

  2013-05-14 : รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 51, 52 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น

  2013-05-14 : โครงการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1

  2013-05-14 : การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 6(ยธก.6)

  2013-05-01 : หนังสือเวียน การเปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

  2013-04-26 : ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดรับสมัครบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 49 และมาตรา 51 วรรคหนึ่ง(2)(ฉ)(ช)(ซ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยโดยวิธีการทดสอบความรู้ ประจำปี พ.ศ.2556

  2013-04-17 : ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ ของทุกสำนักงาน

  2013-04-11 : ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla

  2013-03-29 : การชี้แจง "แนวทางการใช้งานระบบเครือข่ายภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์" ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2013-03-29 : แบบฟอร์มและคู่มือการบันทึกรายการระบบปิด(offline) - ฉบับปรับปรุง 2 เมษายน 2556

  2013-03-28 : การปิดระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการบันทึกรายการแบบระบบปิด(offline)

  2013-03-25 : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มงาน และหมายเลขโทรศัพท์

  2013-02-28 : ตารางแผนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2

  2013-02-21 : การปิดระบบเครือข่ายของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  2013-02-15 : แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  2013-01-31 : คู่มือสำหรับการฝึกอบรม - การใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

  2013-01-31 : ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

  2013-01-30 : template สำหรับเว็บไซต์ Joomla

  2013-01-29 : โปรแกรม Joomla version 1.5.26

  2013-01-22 : การตั้งค่าคอนฟิก(Config) และโปรแกรมเสริม ของเว็บไซต์สำนักงานต่างๆ ที่เป็น Joomla

  2013-01-21 : เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(KPI)

  2013-01-03 : การติดตั้งโปรแกรม Joomla บนเว็บไซต์ (สำหรับสำนักงานในภาค 1 เท่านั้น)

  2012-12-28 : ปิดปรับปรุงระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(สำนักเทคโนฯ)

  2012-12-28 : ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ควบคู่กับสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เดิม(

  2012-12-17 : สาเหตุและวิธีการตรวจสอบ หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(Log in) เพื่ออัพโหลด(Upload) เว็บไซต์ได้

  2012-12-17 : การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

  2012-11-26 : แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

  2012-11-26 : การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตสำนักงานอัยการสูงสุด

  2012-11-26 : การจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับแก้ไข)

  2012-11-06 : การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานอัยการสูงสุด

  2012-10-30 : แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2556

  2012-10-26 : ตารางแผนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

  2012-10-10 : สื่อการสอน(E-learning) และคู่มือการใช้งาน ระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และระบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

  2012-10-10 : เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์(URL) การเข้าใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

  2012-09-28 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การลบเมล์ในถังขยะ และอีเมล์ขยะ

  2012-09-28 : ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมคุ้มครองเด็กในคดีอาญา

  2012-08-30 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โปรแกรมสำหรับเว็บไซต์
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::