7-10-2556 10-50-533
   2017-03-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

  2017-03-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซม Ring Main Unit ของหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2017-03-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ

  2017-03-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

  2017-03-20 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สอย.จังหวัดสกลนคร)

  2017-03-17 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว)

  2017-03-15 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างบุคคลภายนอกจัดงานมอบรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559

  2017-03-15 : ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีตกลงราคา (สอย.สระแก้ว)

  2017-03-14 : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร)

  2017-03-13 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา)

  2017-03-13 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2017-03-10 : ขายทอดตลาดพัสุดชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด)

  2017-03-08 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการ งานปรับปรุงหน้าลิฟต์ ตัวที่ 1, 2 ชั้น ๑ และชั้น 3 โซนเอ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2017-03-07 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำอาคารธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด

  2017-03-07 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว)

  2017-03-07 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ Samsung 204L

  2017-03-07 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ

  2017-03-02 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Q2612A จำนวน 50 กล่อง

  2017-03-01 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ)

  2017-02-27 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

  2017-02-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเสาวิทยุสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตั้ง

  2017-02-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon303 จำนวน 100 กล่อง

  2017-02-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

  2017-02-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

  2017-02-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 รายการ

  2017-02-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน จำนวน 19,000 เล่ม

  2017-02-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ

  2017-02-17 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสิ่งสร้างประกอบ (สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต)

  2017-02-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ด)

  2017-02-16 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล จำนวน 7 รายการ
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::