7-10-2556 10-50-533
   2016-12-02 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้วางแฟ้มเอกสารขนาด 80x40x83 ซม. จำนวน 60 ตู้

  2016-12-02 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 60 ตู้

  2016-12-02 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ "จัดจ้างทำโมบายกระดิ่งสัญลักษณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

  2016-12-02 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ "จัดซื้อมู่ลี่ในสำนักงานฯ พร้อมติดตั้ง"

  2016-12-02 : ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยถมดินในบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้าง อาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)

  2016-12-01 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)

  2016-11-30 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง

  2016-11-30 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น Q5949A จำนวน 100 กล่อง

  2016-11-29 : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยถมดินในบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้าง อาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  2016-11-29 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี)

  2016-11-29 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2016-11-28 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2560

  2016-11-25 : ประกาศสอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์ และเครื่องทำน้ำเย็น

  2016-11-25 : ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

  2016-11-25 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2016-11-24 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และเก้าอี้หน้าโต๊ะ จำนวน 15 ชุด

  2016-11-24 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

  2016-11-24 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และโทรศัพท์สำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน 15 รายการ

  2016-11-24 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น 204L จำนวน 100 กล่อง

  2016-11-24 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล จำนวน 4 รายการ

  2016-11-23 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-23 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อโทรศัพท์, เครื่องทำน้ำเย็น (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-23 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2016-11-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบติดตามข้อมูลการดำเนินคดีค้ามนุษย์ (ระยะที่ 2)

  2016-11-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เบอร์ 120 จำนวน 30 เครื่อง

  2016-11-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จำนวน 5,000 รีม

  2016-11-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ เบอร์ 12N24 จำนวน 30 เครื่อง

  2016-11-22 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง โดยวิธีประกวดราคา

  2016-11-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน

  2016-11-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องจัดเลี้ยง จำนวน 2 รายการ
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::