7-10-2556 10-50-533
   2016-10-25 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยถมดินในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

  2016-10-25 : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 100 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

  2016-10-20 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2016-10-20 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

  2016-10-20 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

  2016-10-20 : ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

  2016-10-20 : ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

  2016-10-17 : ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 จังหวัดสงขลา)

  2016-10-17 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 จังหวัดสงขลา)

  2016-10-17 : เอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 100 เครื่อง

  2016-10-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 100 เครื่อง

  2016-10-14 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รถยนเก๋งนั่งไม่เกิน 7 คน (สำนักงานอัยการภาค 9 จังหวัดสงขลา)

  2016-10-12 : ร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ราชพัสดุแปลงที่จะใช้ก่อสร้างอาคารที่พักสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี โดยการถมดิน

  2016-10-10 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานอัยการสูงสุด แบบไม่รวมอะไหล่

  2016-10-05 : ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก (สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2016-09-30 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-09-29 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 5 รายการ

  2016-09-28 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานการดำเนินคดีล้มละลาย จำนวน 875 ชุด

  2016-09-28 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สคช จำนวน 5 รายการ

  2016-09-27 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานคดีภาษีสรรพสามิต จำนวน 6 รายการ

  2016-09-27 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดพิมพ์เอกสารแนวทางการร่างคำฟ้องคดีแพ่งประเภทต่างๆ จำนวน 662 ชุด

  2016-09-27 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างทำป้ายสแตนดี้บอร์ดและสติกเกอร์ เผยแพร่ข้อความวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 2 รายการ

  2016-09-26 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างเหมาบริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมค่าอะไหล่) อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2016-09-26 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 258 เครื่อง

  2016-09-26 : ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก (สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี)

  2016-09-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างบริการข่าวตัด (Online News Clipping) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

  2016-09-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 48 รายการ

  2016-09-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการเช่าใช้บริการแบบ Airtime 3G Unlimited-Free WiFi สำหรับอุปกรณ์ Tablet

  2016-09-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2560

  2016-09-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::