7-10-2556 10-50-533
   2017-05-25 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ โครงการ "จัดซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน 2 รายการ"

  2017-05-24 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้าง โครงการ จัดจ้างแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน (233 หน้า)

  2017-05-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ

  2017-05-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 5 รายการ

  2017-05-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมหนังสือ กฏหมายสิ่งแวดล้อมฉบับการ์ตูน จำนวน 15,500 เล่ม

  2017-05-19 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี)

  2017-05-19 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ

  2017-05-18 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 101S(2165) จำนวน 100 กล่อง

  2017-05-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์และหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ

  2017-05-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ยี่ห้อ Canon รุ่น 326 จำนวน 50 กล่อง

  2017-05-11 : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

  2017-05-08 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี)

  2017-05-05 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องตอกเลข 5 หลัก จำนสน 50 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

  2017-05-05 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารและหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์จำนวน 3 รายการ

  2017-05-05 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Xerox รุ่น 3125 จำนวน 100 กล่อง

  2017-05-03 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D203E จำนวน 60 กล่อง

  2017-04-26 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ)

  2017-04-19 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจั้งหวัดสุโขทัย)

  2017-04-18 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 5,000 รีม

  2017-04-18 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A จำนวน 195 กล่อง

  2017-04-18 : ประกาศขายทอดตลาดรถยนเก๋งขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน)

  2017-03-30 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 36 ตู้

  2017-03-24 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา)

  2017-03-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

  2017-03-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซม Ring Main Unit ของหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2017-03-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ

  2017-03-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

  2017-03-20 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สอย.จังหวัดสกลนคร)

  2017-03-17 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว)

  2017-03-15 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างบุคคลภายนอกจัดงานมอบรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::