7-10-2556 10-50-533
   การแก้ไขปรับปรุงโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาในปี พ.ศ. 2558-2562 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ทฤษฎีของความยุติธรรม (Theories Of Justice) - ดร.วิชช์ จีระแพทย์

  วารสาร สคช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 -

  วารสาร สคช. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม พ.ศ.2558 -

  รูปแบบการฉ้อโกงในยุคปัจจุบัน ที่ประชาชนพึงระวังอย่างมาก - นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

  เกร็ดพุทธประวัติ ว่าด้วยบทสนทนาไขปัญหาชีวิต 40 เรื่อง - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส

  กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พ.ศ.2537 และพ.ศ.2558 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  การทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ : คำวินิจฉัยศาลฎีกาและอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และคำวินิจฉัยศาลฎีกา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ความผิดฐานฟอกเงินและคำวินิจฉัยศาลฎีกา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 และคำวินิจฉัยศาลฎีกา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ขึ้นเขาเข้าถ้ำมรดกโลกแห่งชมพูทวีป - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด

  AEC : หน้าที่และโอกาสจากการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  กำแพงสันติภาพแห่งไอร์แลนด์เหนือ - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด

  เยือนนครพันปี แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด

  เอกสารองค์ความรู้เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : 1 เมษายน 2558) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำตามพระราชบัญญัติการพนัน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง ประมวลคำพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน(พ.ศ.2522-2555)และฎีกาหมู่ว่าด้วย "การพนัน" (พ.ศ.2478-2521) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ประมวคำพิพากษาฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน (พ.ศ.2522-2555) : และฎีกาหมู่ว่าด้วย "การพนัน" (พ.ศ.2478-2521) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด : ช่วยป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 6 คำพิพากษาถึงที่สุดในรายกรณี - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 5 ระยะเวลาการฟ้องคดี : การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี : ประโยชน์แก่ส่วนรวม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 4 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี : ขั้นตอนและวิธีการก่อนฟ้อง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 3 เขตอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 2 หน่วยงานทางการปกครอง : เจ้าหน้าที่ของรัฐ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 1 กฎหมาย : ความหมาย : ประเภท - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไข) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ : คำวินิจฉัยศาลฎีกา พ.ศ.2500-2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  เนติบัณฑิตยสภา : ในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  คดีพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่เป็นคดีปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  อัยการช่วยไขปัญหากฎหมายคนไทยต่างแดน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  อัยการจังหวัด(รุ่นที่ 32) กับ (5+34) องค์ความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ระบบอัยการในอาเซียน (+6) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ระบบ MDM สำนักงานอัยการสูงสุด @Smartphone/Tablet - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Application : AIS Biz Chat - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บุคลากรองค์กรอัยการและการปฏิบัติหน้าที่ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน iPad - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิธีการ Download โปรแกรมจาก App Store - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  มือใหม่หัดใช้ iPad และ iPhone - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  การสมัคร Apple ID - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิธีประหยัดแบ็ตเตอรี่ iPad ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ระเบียบการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2556 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  อัยการอาวุโส - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  สารานุกรมฉบับสรุปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ

  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง

  องค์ความรู้อัยการในงานดำเนินคดีล้มละลาย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  บทความข้อพิจารณาในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  การตรวจพิจารณาสานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ส่วนราชการภายในสานักงานอัยการสูงสุด :คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือออก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  พนักงานอัยการกับการร่วมชันสูตรพลิกศพ :การร่วมทำสานวนชันสูตรพลิกศพ : การไต่สวนการตาย : และการร่วมทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับการชันสูตรพลิกศพ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  KM Center : ศูนย์ข้อมูลความรู้อัยการ : คลังความรู้อัยการและคลังสมองอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา - นายอดิศร ไชยคุปต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ

  ตัวความที่พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีให้ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  คู่มือพนักงานอัยการสำหรับการสอบสวน และการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  คลังความรู้บรรจุองค์ความรู้ : คลังสมองบรรจุผู้ทรงความรู้ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  บทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดกับการพัฒนาประเทศ - อดิศร ไชยคุปต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ

  คลังความรู้อัยการ AGKB : Attorney General Knowledge Bank - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  AGAS 2010 มาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด - นายอดิศร ไชยคุปต์

  ผลสัมฤทธิ์การสร้างผู้เชี่ยวชาญจัดการความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส

  พระบรมราโชวาท : พระราชทานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ดินแดนแห่งความสุข The Land of Happiness - นายอนุชาติ คงมาลัย

  เยือนศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก - นายวีรพล ปานะบุตร

  ทฤษฎีการจัดการความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ : สฝบร. - นายอนุชาติ คงมาลัย

  สัมผัสบรรยากาศวันชาติแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส - นายวีรพล ปานะบุตร

  การสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อนุบัญญัติกฎหมายองค์กรอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ไปดูโมนาลิซา ภาพวาดบันลือโลกที่ลูฟว์ - นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป

  สำนักงานอัยการแห่งกรุงโตเกียว - นายวีรพล ปานะบุตร

  อำนาจเปลี่ยนแต่สัญลักษณ์แห่งอำนาจไม่เคยเปลี่ยน - นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป

  คลังสมองอัยการ: AGB:Attorney General Brain Bank - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ภาพรวมองค์กรอัยการและองค์กรศาล - นายอนุชาติ คงมาลัย

  พิพิธภัณฑ์ย้อนการเวลา แห่งนาคราเอโดะ - นายวีรพล ปานะบุตร

  องค์กรอัยการ(2) ก.อ. อสส. พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย

  องค์กรอัยการ ก.อ. อสส. พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย

  กฎหมายองค์กรอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ความรู้เกี่ยวกับศาลและอัยการสาธารณรัฐประชาชนจีน - นายอนุชาติ คงมาลัย

  สำนักงานอัยการสูงสุดสหภาพพม่า - นายอนุชาติ คงมาลัย

  พิพิธภัณฑ์บุราณนาวา แห่งกรุงสต็อกโฮล์ม - นายวีรพล ปานะบุตร

  เวหานุภาพแห่งราชอาณาจักรสวีเดน - นายวีรพล ปานะบุตร

  ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ศูนย์ข้อมูลสึนามิแห่งฮอโนลูลู - นายวีรพล ปานะบุตร

  อัยการสากล : หลักสูตรร้อนๆ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  วงจร KM : ภาพรวมการจัดการความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อัยการกับปริญญามหาบัณฑิตการจัดการความรู้ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ : หน้าที่มิใช่ตำแหน่ง - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อาคารใหม่ในรอยอดีตแห่งวิเศษชัยชาญ - นายวีรพล ปานะบุตร

  คู่มือการปฏิบัติงาน : สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย

  กำแพงสันติภาพแห่งไอร์แลนด์เหนือ - นายวีรพล ปานะบุตร

  อัยการสูงสุดเดินเครื่อง KM พัฒนาองค์กรอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ความรู้อัยการกับงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน - นายอนุชาติ คงมาลัย

  บทความ KM Team สร้างความรู้ฝังองค์กรอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  แผนแม่บทการจัดการความรู้สำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย

  บุคลากรอัยการร่วมบริหารแผนจัดการความรู้ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การนำแผนแม่บทการจัดการความรู้ อส.สู่การปฏิบัติ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  พนักงานอัยการ กับงานคุ้มครองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และความรุนแรงในครอบครัว -

  ทางปฏิบัติเมื่อเด็กถูกทารุณกรรม -

  ผังแสดงกระบวนงานความรุนแรงในครอบครัว -

  กระบวนการยุติธรรมทางเลือกชั้นพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ส่งร่างสัญญาให้อัยการตรวจพิจารณา - นายอนุชาติ คงมาลัย

  หารืออัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ภาคผนวก - นายอนุชาติ คงมาลัย

  หนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่อง เพื่อเตรียมการจัดตั้งหน่วย computer crimeฯ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  คู่มือพนักงานอัยการว่าด้วยการค้นและยึดคอมพิวเตอร์ และการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าท - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อัยการ และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  บทบาทของพนักงานอัยการ เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (ตอนที่๑) - นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์

  คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายใหม่ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญ :อิสระศาล :อิสระอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  องค์กรอัยการ :การเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญใหม - นายอนุชาติ คงมาลัย

  คำชี้ขาดความเห็นแย้ง และคำวินิจฉัยคดีอาญาของอัยการสูงสุด - สำนักงานคดีอัยการสูงสุด

  กฎหมายองค์กรอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กับภารกิจของอัยการ - สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย

  รูปธรรมของ KM. อัยการ : สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย - นายอนุชาติ คงมาลัย

  สำนักงานอัยการสูงสุด :องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเปี่ยมสุขอย่างยั่งยืน - นายอนุชาติ คงมาลัย

  พยานหลักฐานดิจิตอล - ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์,นายสมชัย จันทรมัสการ

  โครงสร้างผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ และภารกิจของสำนักงานคดีอัยการสูงสุด - สำนักงานคดีอัยการสูงสุด

  การประชุมอัยการสูงสุด จีน - อาเซียน The China - ASEAN Prosecutors General Conference - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การจัดการองค์ความรู้อัยการ (1) - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การจัดการองค์ความรู้อัยการ (2) - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การจัดการองค์ความรู้อัยการ (3) - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การรักษาสิ่งแวดล้อม กับมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน (สิทธิที่หายไป หรือสิทธิที่ถูกปฏิเสธ?) - นายโกเมท ทองภิญโญชัย

  การมอบอำนาจ กับการบริหารราชการแผ่นดิน - นายโกเมท ทองภิญโญชัย

  มาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ตามแนวทางของสหประชาชาติ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  คดีล่อซื้อ กับการตรวจสำนวนของพนักงานอัยการ - สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย

  ตุลาการในฝัน - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อัยการในฝัน - นายอนุชาติ คงมาลัย

  อายุความคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การออกกฎหมายในกรอบของจริยธรรมและศีลธรรม - ดร.วิชช์ จีระแพทย์

  คณะกรรมการอัยการ : ก.อ. - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การรักษาวินัยอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  วินัยอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย

  การบัญญัติกฎหมายแบบบูรณาการ - ดร.วิชช์ จีระแพทย์

  ทฤษฎีการอยู่ร่วมกันในสังคม อันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย - ดร.วิชช์ จีระแพทย์

  ความรับผิดชอบของกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามนโยบายของรัฐ - ดร.วิชช์ จีระแพทย์

  การชำระหนี้ทางการค้าระหว่างประเทศ - ดร.วิชช์ จีระแพทย์

  การช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศแบบบูรณาการ - ดร.อุทัย อาทิเวช

  ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายของสาธารณรัฐจีน - ดร.อุทัย อาทิเวช  ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::