การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 
.. สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิดีโอ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร การแสดงความคิดเห็นของผู้นำระดับสูงในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร