7-10-2556 10-50-533
 
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562
วิดิทัศน์แนะนำแผนยุทธศาสตร
 
เนื่องจากไฟล์วิดิทัศน์มีขนาดใหญ่ กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อชมวิดีโอ
 
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::