7-10-2556 10-50-533
 
  
   
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

 
คณะผู้บริหาร | ข้าราชการธุรการ
 
คณะผู้บริหาร
 
ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด
   
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
รองอัยการสูงสุด
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล
รองอัยการสูงสุด
 
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์
รองอัยการสูงสุด
   
นายนิตสิต ระเบียบธรรม
รองอัยการสูงสุด

   
นายชุติชัย สาขากร
รองอัยการสูงสุด

นายอาทร สิขัณฑกนาค
รองอัยการสูงสุด
   
นายธวัชชัย เสียงแจ้ว
ผู้ตรวจการอัยการ

นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี
ผู้ตรวจการอัยการ

   
นายพงศกร จันทรศัพท์
ผู้ตรวจการอัยการ

นางสมสุข มีวุฒิสม
ผู้ตรวจการอัยการ
   
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์
ผู้ตรวจการอัยการ
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล
ผู้ตรวจการอัยการ
   
นายประนต ผ่องแผ้ว
ผู้ตรวจการอัยการ
นางนฤมล กีสุริยา
ผู้ตรวจการอัยการ
   
 
นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
ผู้ตรวจการอัยการ
 
   
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::